E-post:
Kodeord
 
 
 
Vilkår & betingelser, privatlivspolitikk og GDPR

Vilkår & betingelser for bruk av Mutonic

Denne politikken beskriver hvilken informasjon som samles inn og behandles av Mutonic.
Opprettelse av en konto hos Mutonic betraktes som aksept av denne politikken og vårt betingelser.
Vi linker til dette dokumentet på samtlige sider på sitet.
Ved vesentlige endringer av vårt privatlivspolitikk, ber vi deg akseptere disse betingelsene ved første bestilling etter endringen er trådt i kraft.
Dette dokumentet ble senest oppdateret den 3. marts 2020, mindre oppdatering vedr. kredittkortbetaling.

Aksept

Ved å gjøre bruk av Mutonic i enhver form aksepterer man alle vilkår & betingelser, privatlivspolitikk og GDPR uten forbehold.

Hvis man ikke kan akseptere ovennevnte, må man rette henvendelse til Mutonic med det samme og gjøre oss oppmærksom på hvilke forhold som ikke kan aksepteres, og Mutonic vil heretter avgjøre om et evt. samarbejde må bli avbrytt med øyeblikkelig virkning.

Dette dokumentet tar som utgangspunkt presedens over alle tidligere avtaler, muntlig såvel som skriftlige, medmindre annet er eksplisitt avtalt skriftlig.

Hvem er Mutonic

Mutonic er et privatejet firma, registrert i Danmark.

Mutonic ApS
Arne Jacobsens Allé 16, 3.
2300 København S
CVR: 35845267
Tlf.: +45 7027 2440
Email: team [at] mutonic.com
Ledelse / Direktør: Thomas Piil & Jakob Balle

Om Mutonic

Mutonic er en B2B (business to business) markedsplass, som gir kjøpere (virksomheter) mulighet for å lage kjøp av produkter eller tjenester. Markedsplassen samler produktsortimenter, prisinformasjon, leveringstider samt lagerbeholding fra mange kilder. Kjøperne kan foreta bestillinger direkte via Mutonic på baggrunn av de innsamlet og presentert informasjoner.

Mutonic har ikke ejerskab eller ansvar for utbud, priser, produktinformasjon, ei heller for inngått tilbud. En handel inngås direkte mellom kjøper og Mutonic, eller eventuel 3. part, der måtte være presentert på Mutonic siden. Det vil altid fremgå tydeligt på Mutonic, hvem du som kunde handler med, når en bestilling plasers eller et tilbud aksepteres.

Mutonics rett

 • Mutonic forbeholder sig retten til, til enhver tid å annullere, flytte samt opptimere på alle bestillinger lagt i Mutonic-nettbutikken. Opptimeringene kan eksempelvis innebære, men er ikke begrenset til, skift av leverandør på bestillingen til en annen leverandør som forventes at kunne tilby bedre leveringstid, eller til valg av en leverandør som kan tilby bedre priser og/eller hvor Mutonic mener leverandøren har haft et høyere/bedre serviceniveau til gavn for kunden, eller i sager hvor en given forhandler ikke aksepterer/behandler en bestilling innenfor hva Mutonic anser som rimeligt.
 • Mutonic forbeholder sig retten til å videreformidle og innsette informasjon, delvist eller i sin helhed, mellom kjøpere og forhandlere på vegne av en av parterne, hvis Mutonic mottar sådan informasjon, hvor Mutonic vurderer at det ikke passer ind i det normale arbeids- og informasjonsflow på Mutonic plattformen. Det kan eksempelvis være, men er ikke begrenset til, information som Mutonic modtager per email vedr. udsettelse av en given ´bestillinger, som Mutonic ønsker å videreformidle til kunden i et format som stemmer overens med, hva Mutonic anser som og være god kutyme på Mutonic-plattformen.
 • Mutonic forbeholder sig retten til, å overtage en given leverandørskonto uten ytterligere varsel, hvis Mutonic eksempelvis vurderer at leverandøren opfører sig illoyalt, eller ikke lever op til hva Mutonic vurderer er god kutyme på plattformen. I denne forbindelse kan Mutonic, hvis vi i forhold til Mutonics interesser finner det relevant, svare på evt. henvendelser som Mutonic-brukere retter til den givne leverandør på vegne av denne leverandør.

Priser; gebyr, frakt, transaktionskostnader, mv.

Mutonic forbeholder sig retten til å justere alle priser på Mutonic, således at priserne dekker og tar høyde for, men ikke er begrenset til, kostnader til frakt, forsikring, service, RMA, kredittid, serviceniveau, reklamation, mv. jævnfør den enkelte kundes opsetting. Derudover vil prisjusteringerne bidra til at vi kan opprettholde et ensartet og høyt serviceniveau på tvers av alle forhandlere og distributører på plattformen.

Der vil aldri komme ekstrakostnader, enn den pris som aksepteres ved bestillingsavgivelse.

Betaling med kredittkort

Ved betaling med kredittkort, kan der forekomme kort- og transaksjonsgebyr, alt etter hvilket kredittkort som benyttes. Eventuelle gebyr, vil fremgå når kortopplysninger er utfylt i betalingsprosessen.

Betalinger med kredittkort trekkes som utgangspunkt når produktet er avsendt.

Ved betaling med kredittkort er handlen altid mellem Mutonic og slutkunden. Viste priser er ekskl. mva og i NOK. Moms og valuta følger altid dine valgte indstillinger i din Mutonic konto.

Akseptabelt bruk

 • Utbud må bare lages av brukere som har fått tildelt en relevante makter (evt. fuldmakt) til dette av arbeidsgiveren sin
 • Utbud må være gyldig. Utbud er muligvis juridisk binnende for kjøperen
 • Tilbud fra leverandører er juridisk binnende og må være gyldige i lige så lang tid, som det er spesifisert i tilbuddet, dog aldri tidligere enn 48 timer etter utløpsfristen
 • Aksept av et tilbud og gjennomføring av nettbutikk-bestillinger laget igjennpm Mutonic er juridisk bindende, på samme vis, som hvis man havde aksepteret via e-post, på skrift, muntligt, eller på annen vis
 • Kjøper kan akseptere et givent tilbud på et vilkårlig tidspunkt, innen utløpsfristen
 • Kjøper må angi tilstrekkeligt med spesifikasjoner for å sikre at leverandøren kan utarbeide et relevant og nøyagtig tilbud. Ytterliger detaljer som fremsennes til en leverandør, bør tilføyes utbuddet / sennes til alle leverandører
 • Leverandører må bare inngi tilbud som overholder de spesifikasjoner / krav som kjøper har angitt, medmindre, det er eksplisit angitt i tilbuddet at det avviker fra utbuddet
 • Det forventes at alle parter oppfør sig respektfult og agerer som det er normal kutyme ved B2B (business to business) handler

Mutonic kan kreve at brukere validerer deres identitet og fremviser bevis for relevante makter (evt. fuldmakt). Bemerk: Dette betyr ikke at alle eller noen konti er validert.

Mutonic oppfordrer både kjøper og leverandør til å verifiser deres identitet og kredittverdighet på alle leverandører og kjøpere, som du ønsker å inngå kontrakt med.

Alle handler / avtaler som inngås gjennom Mutonic er underlagt lokale og internationale love, avhengig av plasseringen av de juridiske enheder som inngår en avtale.

Misbrug

Mutonic forbeholder sig rett til å stenge konti, slette utbud og tilbud, i tilfelle av mistanke om misbrug, svindel, forfalskning, chikaneri, dårlig kutyme, og annen oppførsel som er betragtet som uakseptabel i professionelle B2B (business to business) relasjoner.

Fortrydelsesret

På Mutonic handlers som udelukkende mellom erhvervsdrivende. På handler hvor Mutonic er den selgende part tilbys der som udgangspunkt ikke fortrydelses- eller returrett.

Ved handler mellom to erhvervsdrivende, hvor den selgende part ikke er Mutonic, henviser vi til enhver tid, til den selgende parts fortrydelsesrett som vil fremgå av deres hjemmeside.

Information

Ved å lage utbud og tilbud igjennom Mutonic, aksepterer du at Mutonic videregiver de inntastet informadjoner til parter som Mutonic finner relevante, for å opnå de best mulig avtaler.

Hvis du har bruk for å angive konfidentiel informasjon som en del av processen, er du velkommen til å kontakte Mutonic på team@mutonic.com eller +45 70 272 440 for ytterligere informasjon.

Ansvar

Mutonic er ikke ansvarlig over for noen for direkte eller innirekte tab, som er forårsaket av avtaler inngått mellom kjøper og leverandør.

Mutonic kan ikke holdes ansvarlig for evt. feil på produkter, feil og mangler i produktbeskrivelser, samt feil leveranser utført av 3. part.

Mutonic kan alene bli holdt ansvarlig på baggrunn av vesentlig svigt fra Mutonics side. Ansvaret kan aldri overstige den betaling som kunden har betalt for Mutonics ytelse.

Mutonic er ikke ansvarlig for at offentlig kunder kjøper riktig inn ved bruk av Mutonics plattform, jfr. de lovgivninger som den pågjeldende kunde må overholde.

Jurisdiktion

Enhver tvist basert på denne avtalen eller bruk av Mutonics tjenester må avgjøres ved en dansk domstol og etter dansk lovgivning.

I det omfang det er mulig, må denne avtale alene være underlagt dansk lovgivning.

Privatlivspolitikk og GDPR

Personlige data som innsamles

Mutonic innsamler følgende informasjon:
 • Navn
 • E-post
 • Password
 • Bedriftnavn
 • Bedriftadresse(r)
 • avdeling
 • Organisasjonsnummer
 • Telefonnumre
 • Brukerprofil (valgfri); bilde, profiltekst, kompetanser og interesser
 • Annen informasjon som er relevant for levering og fakturering av produkter og tjenester
Annen data som innsamles:
 • Data omkring innkjøp
 • Innkjøpsforespørsler
 • Tilbud
 • Fakturaer
 • Annulleringer
 • Service, klage og garanti forespørsler
 • Generell kommunikasjon mellom kunde, forhandler, produsenter og Mutonic, herunder e-post, kommentarer, forum/gruppe/community beskjeder, forbindelser brukere imellom og chat bjeskeder

Hvordan vi bruker personlige data

Det er nødvendig å innsamle og distribuere denne dataen for at tjenesten fungerer.

Data er tilgjengelig for relevante mottakere. Data kan ikke umiddelbart slettes, da den er vital som dokumentasjon for innkjøp og innkjøpsforespørsler, samt evt. etterfølgende kommunikasjon om garanti og tjenester. I tillegg må fakturaer, tilbud og lignende være tilgjengelig av hensyn til regnskapsloven, Skat og evt. offentlige regler for utbud og innkjøp.

Profilering og automatisk behandling av data

Mutonic udfører en hvis grad av profilering på automatiseret vis, for å sikre at du bliver presentert for relevante produkter, tilbud, innlegg og lignende.

Dette er ikke basert på personlige data, men på de innkjøpene og forespørsler som du foretar på vegne av din arbeidsgiver. Mutonic betragter derfor ikke denne informasjon som personlig under GDPR.

Adgang til dine data

Du har som bruker alltid mulighet for å se alle dine data. Mutonic lagrer ikke ytterligere data, enn det som er tilgjengeligt via mutonic.com, når du er logget inn.

Der er ikke umiddelbart mulighet for å downloade alle data på en gang.

Retten din til å bli glemt

Du har mulighet for å slette profilen din, derved er den ikke lengere tilgjengelig eller synlig for andre brukere.

Men, ettersom øvrige data inngår som dele av innkjøp, innkjøpsforespørsler, tilbud, servicesager, m.m. samt personlig kommunikasjon med andre personer, kan disse data ikke umiddelbart slettes. Noen data er underlagt bokføringsloven og andre kan være relevante i forbindelse med lov om offentlige innkjøp og utbud.

Bokføringsloven krever at data lagres i 5 år, Mutonic vil vurdere muligheten for (automatisk) å slette data som er over 5 år gammel.

Korreksjon av forkerte data

Du har alltid mulighet for å rette din profil. Såfremt der er fejl i data som du ikke selv kan rette, så er du velkommen til at rette henvendelse til Mutonic via team [at] mutonic.com.

Data oppbevaring

Alle data der vedrører personer og innkjøp er lagret på krypteret diske.

Backup av disse data er også krypteret og lagret på eksterne systemer som også er krypteret.

Tredjeparts adgang til data

Mutonic deler ikke data med tredjepart. Men, noen data er direkte eller innirekte tilgjengelig for forhandlere, produsenter og andre kunder. Det er transparent i lesningen hvem data er tilgjengelig for og det er i sagens natur nødvendig å dele data med f.eks. forhandlere som må avgi tilbud eller som der handles med.

Mutonic benytter følgende databehandlere:

Rackspace: Alle vårt services som behandler personlige data og innkjøpsdata kører på servere hos Rackspace i England.
https://www.rackspace.com/information/legal/privacystatement
https://dab35129f0361dca3159-2fe04d8054667ffada6c4002813eccf0.ssl.cf1.rackcdn.com/downloads/pdfs/legal/GDPR-FAQs-080217.pdf

E-conomic: Mutonic benytter e-conomic til fakturering og bokføring.
https://www.e-conomic.dk/gdpr

Office365: Mutonic benytter Microsoft Office 365.
https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/CloudServices/office365/GDPR

Google Analytics: Mutonic benytter Google Analytics til å innsamle statistik vedr. bruken av Mutonic's online tjenester.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Cookies og logfiler

Mutonic benytter cookies til analysere bruken av mutonic.com, samt til å verificere at brukere er logget inn.

Dessuten logger Mutonic all adgang til Mutonic og andre Mutonic systemer. Logfiler inneholder informasjon om IP adresser, tidspunkter og i noen tilfelle informasjon som angir hvilken bruker der har laget forespørslen. Logfiler inneholder som utgangspunkt ikke annen personlig informasjon. Logfiler lagres i op til 3 måneder av hensyn til evt. etterforskning av sikkerhetsrelatert hendelser. Logfiler vil som utgangspunkt ikke blive brukt til annet enn simpel statistik og etterforskning, logfiler brukes ikke automatisk til andre formål.

Mutonic.com fungerer ikke korrekt såfremt cookies ikke er aktivert, men det er mulig å benytte mutonic.com med en browser i private mode, dette vil dog bevirke at du må inntaste brukernavn og kodeord hver gang du besøker mutonic.com.

Cookies brukt på mutonic.com

Cookie navn
Udbyder
Uyøp
Anvendelse
_ga
_gat
_gid
google.com
mutonic.com
fontawesome.com
2 år
Statistik om bruken av Mutonic (Google Analytics).
notifyBox_*
mutonic.com
Aldrig
Brukes udelukkende til å styre om en sidespesifik notifikasjonsboks er blevt vist til brukeren.
rememberSession
mutonic.com
2-3 år
Brukes til å avgjøre om brukeren ønsker å forbli logget inn på Mutonic, eller om dere login session skal utløpe automatisk.
sessionId
mutonic.com
2-3 år
Et unikt ID der brukes til automatisk å verifisere at brugkren er logget inn på Mutonic portalen.
tempUserId
mutonic.com
2-3 år
Et unikt ID som brukes hvis brukeren ønsker å legge produkter i handlekurven uten at være logget inn på Mutonic portalen.
PHPSESSID
mutonic.com
Når siden stengs
Brukes til å lagre informasjon om hvert besøk og for å sikre at visse funktioner virker.

Klager

Hvis du føler et behov for å klage over vårt politik og håndtering av data er du alltid velkommen til å kontakte Mutonic, men jf. GDPR har du også mulighet for å kontakte tilsynsmyndigheten i Danmark, i Danmark varetages denne rolle av Datatilsynet:

https://www.datatilsynet.dk/
DATATILSYNET
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon 3319 3200
Fax 3319 3218
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Sikkerhet og kryptering

OBS!!!!!! Datatransmission
Alle forbindelser til mutonic.com benytter som utgangspunkt HTTPS, Mutonic forsøker alltid å sende forespørsler via HTTP over til HTTPS.
Mutonic har desuten sat en forholdsvis høy standard for TLS og kryptering, hvorfor noen eldre operativsystemer som f.eks. Windows XP ikke kan forventes å fungere med mutonic.com.

Certifikater
Mutonic.com benytter pt. sertifikater fra Digicert.
Noen sekundære sider hos Mutonic benytter dog sertifikater fra LetsEncrypt.

Kodeord
Alle kodeord blir konverteret til en hash verdi innen de lagres i Mutonics bruker database.

Kodeord, endring
Endring av kodeord krever at du er logget inn på Mutonic eller at du har adgang til den e-post adresse, som er assosiert med kontoen din.

Kryptering på disk
Alle personlige data og data om innkjøp er lagret på systemer som benytter disk kryptering.

Software
Alt software som benyttes av Mutonic oppdaters jevnlig. Vi installerer som utgangspunkt sikkerhetsrelatert rettelser innenfor 1-2 uker etter de er utgitt av produsenten.

Adgang til data
Adgang til data er på en need to basis. Al adgang til data krever brukernavn og kodeord og er dessuten kryptert og logget.

Backup
Al backup data er kryptert innen det transporteres fra aktive systemer, den kryptert backup lagres igjen på et system som er kryptert.
Mutonic
Arne Jacobsens Allé 16, 3.
2300 København S
Danmark
CVR nr.: DK35845267
Kontakt Mutonic
Email: team@mutonic.com
Telefon: +45 70 272 440

Godt å vide
Privatlivspolitik, GDPR, vilkår & betingelser
Notifikasjonsinnstillinger

Alle viste priser er i NOK, ekskl. mva og bare gjeldende ved gyldigt organisasjonsnummer.

Click to change country / region.
Language:   

Betalingsmuligheder
- Kreditt (krever godkjennelse)
- Kredittkort
Dankort VISA Mastercard JCB